Tsukioka Yoshitoshi, Rivers

2 Items Found | Page 1 of 1

Tsukioka Yoshitoshi - Cooling off at Shijo by the Kamo River, 1885

Tsukioka Yoshitoshi
Cooling off at Shijo by the Kamo River, 1885

Tsukioka Yoshitoshi - The Filial Daughter Chikako and the Moon after a Snowfall at the Asano River (Kojo Chikako Asanogawa seisetsu no tsuki), 1885

Tsukioka Yoshitoshi
The Filial Daughter Chikako and the Moon after a Snowfall at the Asano River (Kojo Chikako Asanogawa seisetsu no tsuki), 1885