Tsukioka Yoshitoshi, Work and Professions

1 Items Found | Page 1 of 1

Tsukioka Yoshitoshi - Moon and Smoke: Fireman Watching the Moon, 1886

Tsukioka Yoshitoshi
Moon and Smoke: Fireman Watching the Moon, 1886