Demons

2 Items Found | Page 1 of 1

Tsukioka Yoshitoshi - The Courtier Tsunenobu and the Demon, 1886

Tsukioka Yoshitoshi
The Courtier Tsunenobu and the Demon, 1886

unknown Peruvian artist - Saint Michael the Archangel, 18th century

unknown Peruvian artist
Saint Michael the Archangel, 18th century