Tsukioka Yoshitoshi, Asia

9 Items Found | Page 1 of 1

Tsukioka Yoshitoshi - Murasaki Shikibu in the Temple at Mt. Ishiyama by Moonlight, 1889

Tsukioka Yoshitoshi
Murasaki Shikibu in the Temple at Mt. Ishiyama by Moonlight, 1889

Tsukioka Yoshitoshi - The Twelfth-Century Shogun Minamoto Yoritomo Releasing a Thousand Cranes at the Beach at Yuigahama, 1863

Tsukioka Yoshitoshi
The Twelfth-Century Shogun Minamoto Yoritomo Releasing a Thousand Cranes at the Beach at Yuigahama, 1863

Tsukioka Yoshitoshi - The Giant Twelfth-Century Warrior-Priest Benkei Attacking Young Yoshitsune for His Sword on the Gojo Bridge, 1881

Tsukioka Yoshitoshi
The Giant Twelfth-Century Warrior-Priest Benkei Attacking Young Yoshitsune for His Sword on the Gojo Bridge, 1881

Tsukioka Yoshitoshi - The Great Battle between the Genji and the Heike at Yashima , 1881

Tsukioka Yoshitoshi
The Great Battle between the Genji and the Heike at Yashima , 1881

Tsukioka Yoshitoshi - Cooling off at Shijo by the Kamo River, 1885

Tsukioka Yoshitoshi
Cooling off at Shijo by the Kamo River, 1885

Tsukioka Yoshitoshi - The Great Fire that Began in Sukiyacho on 29 November 1876 and Burned All Night Causing Tremendous Damage, 1876

Tsukioka Yoshitoshi
The Great Fire that Began in Sukiyacho on 29 November 1876 and Burned All Night Causing Tremendous Damage, 1876

Tsukioka Yoshitoshi - The Filial Daughter Chikako and the Moon after a Snowfall at the Asano River (Kojo Chikako Asanogawa seisetsu no tsuki), 1885

Tsukioka Yoshitoshi
The Filial Daughter Chikako and the Moon after a Snowfall at the Asano River (Kojo Chikako Asanogawa seisetsu no tsuki), 1885

Tsukioka Yoshitoshi - Crowds Thronging to See the Whale Exhibited at Fukagawa, c. 1875-1876

Tsukioka Yoshitoshi
Crowds Thronging to See the Whale Exhibited at Fukagawa, c. 1875-1876

Tsukioka Yoshitoshi - Moon at the Licensed Quarters, 1886

Tsukioka Yoshitoshi
Moon at the Licensed Quarters, 1886