Tsukioka Yoshitoshi, Waterscapes

5 Items Found | Page 1 of 1

Tsukioka Yoshitoshi - The Twelfth-Century Shogun Minamoto Yoritomo Releasing a Thousand Cranes at the Beach at Yuigahama, 1863

Tsukioka Yoshitoshi
The Twelfth-Century Shogun Minamoto Yoritomo Releasing a Thousand Cranes at the Beach at Yuigahama, 1863

Tsukioka Yoshitoshi - The Great Battle of Yashima, 1881

Tsukioka Yoshitoshi
The Great Battle of Yashima, 1881

Tsukioka Yoshitoshi - The Great Battle between the Genji and the Heike at Yashima , 1881

Tsukioka Yoshitoshi
The Great Battle between the Genji and the Heike at Yashima , 1881

Tsukioka Yoshitoshi - Cooling off at Shijo by the Kamo River, 1885

Tsukioka Yoshitoshi
Cooling off at Shijo by the Kamo River, 1885

Tsukioka Yoshitoshi - The Filial Daughter Chikako and the Moon after a Snowfall at the Asano River (Kojo Chikako Asanogawa seisetsu no tsuki), 1885

Tsukioka Yoshitoshi
The Filial Daughter Chikako and the Moon after a Snowfall at the Asano River (Kojo Chikako Asanogawa seisetsu no tsuki), 1885