Tsukioka Yoshitoshi, People

6 Items Found | Page 1 of 1

Tsukioka Yoshitoshi - Geisha Holding Cord in Lips, 1880

Tsukioka Yoshitoshi
Geisha Holding Cord in Lips, 1880

Tsukioka Yoshitoshi - I Want to Cancel My Subscription (Woman Reading a Newspaper), 1878

Tsukioka Yoshitoshi
I Want to Cancel My Subscription (Woman Reading a Newspaper), 1878

Tsukioka Yoshitoshi - Strolling: A Fashionable Married Woman of the Middle Meiji Period (1880s) Dressed in Western Style, 1888

Tsukioka Yoshitoshi
Strolling: A Fashionable Married Woman of the Middle Meiji Period (1880s) Dressed in Western Style, 1888

Tsukioka Yoshitoshi - The Great Battle of Yashima, 1881

Tsukioka Yoshitoshi
The Great Battle of Yashima, 1881

Tsukioka Yoshitoshi - Crowds Thronging to See the Whale Exhibited at Fukagawa, c. 1875-1876

Tsukioka Yoshitoshi
Crowds Thronging to See the Whale Exhibited at Fukagawa, c. 1875-1876

Tsukioka Yoshitoshi - Moon at the Licensed Quarters, 1886

Tsukioka Yoshitoshi
Moon at the Licensed Quarters, 1886